Go to Top

Aktualności

obraz unia

ZAPYTANIE OFERTOWE WZÓR NA KONKURENCJĘ

z dnia 11.12.2015

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę „MURO-TECH” S.C. J. MITAŁ I B. SERWIŃSKI o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I (zwany dalej Projektem), ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej firmy.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

 

 1. Zakres Zamówienia obejmuje:

 

1.1.        przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów wraz z rekomendacjami. Jako audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, obejmujący co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego

1.2.        opracowanie strategii wzorniczej firmy zawierający następujące elementy:

–      ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

–      ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;

–      określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;

–      ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;

–      zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;

–      rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów wskazanych przez Oferenta.
 3. Audyt wzorniczy przeprowadzony będzie  w uzgodnionych terminach, w godzinach pracy firmy w siedzibie firmy „MURO-TECH”, tj. w Rzeszowie, ul. Prometeusza 15.
 4. Oferent wyłoniony przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia zawrze z Zamawiającym warunkową umowę na jego realizację. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

 

Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się po uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania na realizację planowanego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020, potwierdzonego podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Termin zakończenia prac – nie później niż 6 miesięcy od zawarcia umowy warunkowej na realizację zlecenia.

 

WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW – KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE

 

 1. Oferent z chwilą złożenia oferty posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług). Doświadczenie to polega na przeprowadzeniu przez Oferenta co najmniej trzech projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby doświadczenie Oferenta  tym zakresie obejmowało trzy różne branże gospodarki. W przypadku gdy doświadczenie Oferenta dotyczy jednej lub dwóch branży gospodarki konieczne jest, by jedną z nich była branża producentów wyposażenia łazienek.
 2. Oferent dysponuje i oddeleguje do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej dwóch ekspertów,
 3. W przypadku gdy Oferent jest wskazany jako wykonawca w innych projektach w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, wymagane jest oświadczenie, że posiada możliwości do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem umowy.
 4. Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym.

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 1.

 

 1. Do formularza oferty należy załączyć:

2.1.        Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 2 niniejszego zapytania;

2.2.        Opis doświadczenia: wykaz zrealizowanych projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) ze wskazaniem zakresu prac i efektów w postaci wdrożenia udoskonalonych/nowych produktów (wyrobów lub usług) potwierdzone referencjami odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – Załącznik nr 3;

2.3.        Wykaz ekspertów oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych przez nich projektów – Załącznik nr 4;

2.4.         Wzór umowy warunkowej –  Załącznik nr 5.

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Oferenta we wskazanych miejscach.
 3. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
 4. W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria dopuszczające, o których mowa w pkt III.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

– CENA (C)  – waga 100%;

 1. Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100.
 2. Sposób wyliczenia punktacji:

 

 

najniższa oferta cenowa

CENA =  ______________________ = x 100 = liczba punktów

cena oferty badanej

 

 1. Z wyboru Oferenta zostanie sporządzony pisemny protokół.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty prosimy składać osobiście w sekretariacie firmy albo przesyłać drogą pocztową na adres siedziby firmy, tj.: „MURO-TECH” S.C., J. MITAŁ I B. SERWIŃSKI, ul. Prometeusza 15, 35-317 Rzeszów.
 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert to 21.12.2015 godzina 10:00.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu Bernadeta Serwińska, telefon 608 096 127.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą upływa 31.03.2015. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz Oferty
 2. Oświadczenie o braku powiązań
 3. Wykaz zrealizowanych projektów
 4. Wykaz osób
 5. Projekt umowy warunkowej

 

 

 

 

 

Pieczęć oferenta

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.12.2015r. dotyczącym przeprowadzenia usługi audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w firmie „MURO-TECH” S.C. J. MITAŁ I B. SERWIŃSKI w ramach POPW 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap składamy następującą ofertę:

 

 1. I.              CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

LP.

Przedmiot oferty

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

1 AUDYT WZORNICZY I STRATEGIA WZORNICZA

 

 

Oświadczamy, że:

 

 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą.
 3. Biorąc udział w realizacji innych projektów w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, posiadamy możliwości do zrealizowania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z przedstawionym zakresem umowy.
 4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości ani też nie otwarto likwidacji.
 7. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

……………………………………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentacji Oferenta

 

 

 

Pieczęć oferenta

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

Oświadczam, że przedsiębiorstwo

 …………………………………………………………………………….
(nazwa firmy),

 

nie jest powiązane kapitałowo, a także osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności w sposób polegający na:

 

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć oferenta

Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG)   

 

Lp.

Nazwa i adres odbiorcy usługi

Branża

Zakres wykonanych prac

Efekt przeprowadzonych prac (w tym rok wdrożenia)

1.

2.

3.

n.

 

 

……………………………….……………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

 

 

 

Pieczęć oferenta

Załącznik nr 4

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 WYKAZ EKPERTÓW

Wskazanych do realizacji przedmiotu zapytania  

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Doświadczenie:

1.Wykonywane projekty

2. Termin realizacji

3. Data wdrożenie

Podstawa dysponowania

Dodatkowe informacje

1.
2.

 

 

 

 

………………………………………….…………..

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

 

 

Załącznik nr 5

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO

 

Zawarta w …………………. w dniu ………………………………., pomiędzy:

…………………….. zwanym dalej: Zamawiającym

a ………………………………….. NIP: ………………………, REGON: ……………………, nr KRS …………………………. reprezentowanym przez ……………….. zwanym dalej Wykonawcą

 

Zamawiający oraz Wykonawca łącznie w dalszej części umowy nazywani Stronami niniejszym zawierają umowę o następującej treści:

 

§ 1

[Przedmiot umowy]

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie opracowana Strategia wzornicza, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

 

§ 2

[Sposób realizacji i zakres przeprowadzanego audytu]

 

1. Wykonawca przeprowadzi audyt, dokonując analizy działalności Zamawiającego pod względem jego potencjału i potrzeb wzorniczych. Audyt ma na celu opracowanie Strategii wzorniczej i obejmować będzie m. in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 4, audyt obejmować będzie 3 obszary tj.:

a) Analiza wizerunku marki: informująca o odczuciach kontrahenckich i spostrzeżeniach związanych z marką, komunikatach i ich spójności, przekazywanych w logotypie, graficznych publikacjach Zamawiającego, które docierają do odbiorców Zamawiającego. Działanie obejmować będzie nie tylko Zamawiającego, ale także głównych jego konkurentów, prowadząc do analizy porównawczej.

b) Analiza wzornicza produktu: skupiać się będzie na produktach oferowanych przez Zamawiającego, pozwalając tym samym na określenie dojrzałości wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiającego. W jej ramach dokonana zostanie ocena jakości projektów, w tym zastosowanego wzornictwa, funkcji użytkowych, ergonomii, analizy pod kątem standaryzacji grup produktowych. Jej efektem będzie określenie pozycji produktów Zamawiającego w oczach odbiorców, a także wykazanie dostępnego rynku dla produktów Zamawiającego względem rynku już obsługiwanego.

c) Analiza pod kątem optymalizacji produkcji i sprzedaży: skupiać się będzie na procesie produkcji, zastosowanych rozwiązań technicznych i przyjętej technologii wykonania oraz kanałów dystrybucji i rynków zbytu. Jej wynikiem będzie określenie wskazówek wykonawczych, a także wskazanie do modernizacji, rozwoju i rozbudowy parków maszynowych oraz sposobów sprzedażowych z uwzględnieniem systemów biznesowych zachodzących pomiędzy Zamawiającym a jego kontrahentami.

 

3. Miejscem wykonywania audytu jest siedziba Zamawiającego oraz główna lokalizacja działalności Zamawiającego. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach, miejscem wykonywania audytu może być inne miejsce, w szczególności miejsce, w którym znajdują się dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia audytu.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW oraz wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z zasadami działania1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.

 

§ 3

[Rezultat przeprowadzonego audytu]

 

1. Po przeprowadzeniu audytu, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego (zwany w niniejszej Umowie: „Strategia wzornicza”).

2. Strategia wzornicza winna zawierać co najmniej następujące elementy:

1) ogólną charakterystykę Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;

2) ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;

3) opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;

4) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;

5) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie);

6) możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego;

7) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego.

3. Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze Strategii wzorniczej, a także przekaże ją Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Przygotowanie końcowej wersji Strategii wzorniczej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w ten sposób, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępną wersję Strategii wzorniczej, do której Zamawiający ma prawo zgłoszenia umotywowanych wniosków o dokonanie odpowiednich poprawek/uzupełnień (nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania wstępnej wersji Strategii wzorniczej), a Zamawiający zobowiązany jest do ich rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia w końcowej wersji Strategii wzorniczej w ciągu 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnienia uwag do Strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP.

 

§ 4

[Skład zespołu Wykonawcy]

1. Wykonawca wskazuje, iż w skład zespołu wykonującego przedmiot niniejszej Umowy wejdą:

a. …………

b. …………..

2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 może zostać dokonana przez Wykonawcę wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji PARP-u dla nowego eksperta

 

§ 5 [Harmonogram wykonania przedmiotu umowy]

1. Termin rozpoczęcia czynności audytowych: w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z § 11 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Termin przeprowadzenia audytu: 60 dni kalendarzowych (od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z § 11 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Termin przekazania Zamawiającemu:

a) wstępnej wersji Strategii wzorniczej: w ciągu 100 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z § 11 ust. 1 niniejszej Umowy

b) ostatecznej wersji Strategii wzorniczej: nie później niż do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia ostatnich zastrzeżeń do raportu przez zamawiającego. Jeżeli zakres zmian do wersji pierwotnej okaże się znaczący, to Wykonawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego czasu, dokładając jednocześnie starań, aby czas realizacji poprawek był możliwie najkrótszy.

 

 

 

§ 6 [Wynagrodzenie]

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota powyższa zostanie powiększona o podatek VAT liczony stawką 23 %.

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany i waloryzacji ceny określonej w par. 6 ust. 1.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

4. Podstawą do obciążenia Zamawiającego fakturą VAT o której mowa w ust. 3, jest przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji Strategii wzorniczej i podpisanie protokołu odbioru.

 

§ 7

[Obowiązki Zamawiającego]

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania przez Wykonawcę zlecenia, Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy wszelkie żądane przez Wykonawcę materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy

2. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy bez zbędnej zwłoki wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy oraz zapewni Wykonawcy możliwość faktycznego wykonywania czynności audytowych.

3. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania Przedmiotu Umowy.

 

§ 8

[Obowiązki Wykonawcy]

1. Po wejściu w życie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz do przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego szczegółowego planu czynności zmierzających do opracowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do opracowanej Strategii Wzorniczej wszystkich poprawek i uzupełnień zgłoszonych przez Zamawiającego lub PARP w toku realizacji projektu oraz do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Czynności te Wykonawca będzie wykonywał w ramach ceny określonej w par. 6 umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego lub PARP.

3. Wykonawca będzie współdziałał z Zamawiającym w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania Przedmiotu Umowy.

 

 

 

§ 8

[Ochrona danych oraz informacji]

1. Wszelkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego informacje, w których posiadanie Wykonawca wszedł realizując Przedmiot Umowy, stanowią informacje poufne.

2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób zatrudnianych przez Zamawiającego, które są znane Wykonawcy lub do których Wykonawca ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

3. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się zachować informacje, o których mowa w powyższych punktach w ścisłej tajemnicy, a w szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub nie zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem Zamawiającego i niezbędnym w celu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie i użycie informacji:

1) dostępnych publicznie;

2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;

3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;

4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 9

[Prawa majątkowe autorskie]

1. Z momentem zapłaty całości wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w ramach powyższego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej Umowy, bez ograniczenia terytorium, czasu i liczby egzemplarzy a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej Umowy z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich – bez obowiązku składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia.

2. Strony postanawiają, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a) używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych  i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,

c) wprowadzanie utworów do pamięci komputera,

d) publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  i czasie przez siebie wybranym,

e) wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych,

f) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części),

g) używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z umów, jakie Zamawiający zawarł lub zamierza zawrzeć z PARP w celu uzyskania dofinansowania

 

§ 10

[Osoby wyznaczone do współpracy i kontaktów]

1. Osobami do kontaktu i współpracy w sprawie realizacji Przedmiotu umowy są:

1) Ze strony Zamawiającego:……………………………….

2) Ze strony Wykonawcy: ………………………….

2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej Strony

§ 11

[Obowiązywanie umowy]

1. Niniejsza umowa ma charakter warunkowy a moment rozpoczęcia jej obowiązywania  nastąpi w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego z PARP umowy o przyznaniu dotacji na realizację projektu „……………………………” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Osi Priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

§ 12

[Postanowienia końcowe]

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

3. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA: